NYA NORDISKA 23

styling Milia Seyppel
photography Silke Zander